ТЕМА 1.3. Історія світової політичної думки

Політична думка стародавнього світу. Даосизм. Конфуціанство. Політичні погляди Сократа, Платона, Арістотеля.

Політичні теорії Європейського Середньовіччя. Християнська доктрина держави. Фома Аквінський. Політична думка епохи Відродження. Ніколо Макіавеллі. Політичні ідеї Реформації.

Політичні вчення в епоху становлення буржуазних відносин. Т. Гоббс про походження і завдання державної влади. Д. Локк і зародження політичної ідеології лібералізму. Ідея суспільного договору та народного суверенітету. Ж.-Ж. Руссо. Ш. Монтеск’є про поділ влади.

Політичні погляди класиків німецької філософії І. Канта та Г. Гегеля. Ідеї Канта про відносини суспільства і особи, мораль і політику, походження держави та її завдання. Теорія держави і громадянського суспільства Г. Гегеля.

Політичні ідеї доби Великої французької революції.

Особливості політичних поглядів Маркса та Енгельса. Суспільно-політичне вчення В.І. Леніна.

Розвиток політичної думки в Російській імперії.

Деякі сучасні західні теорії і концепції політології. М.Вебер про "форми панування". Теорія еліт Г. Моски і В. Парето. Р. Міхельс про "олігархізацію політичних партій". "Панівні еліти" Р. Мілса. Л. Гумплович та його "теорія конфліктів". "Конфліктна модель суспільства" Р. Дарендорфа.

План лекції:

1.Політика і політичні вчення у Стародавньому світі.

2.Політичні концепції європейського Середньовіччя.

3.Еволюція політичної думки в епоху Відродження.

4.Фундаментальні політичні ідеї буржуазії.

5.Характерні риси політичних концепцій ХХ століття.

(Вибір теми семінарського заняття здійснюється на розсуд викладача)

Семінар: Політична думка Стародавнього світу та епохи Середньовіччя

Основні поняття: демократія, олігархія, тиранія, політія, охлократія, геронтократія, тимократія, монархія, республіка, реформація.

План

1. Релігійно-містичний та раціоналістичний погляди на проблему виникнення політики та держави: сутність та основні представники.

2. Політичні концепції Платона та Арістотеля.

3. Релігійно-політична доктрина європейського католицизму.

4. Політичні ідеї Реформації.

5. Політична концепція Ніколо Макіавеллі. Макіавеллізм.

Проблемні ситуації

1. Що спільного в поглядах Конфуція та Арістотеля на причини виникнення держави?

2. Чи можна Н. Макіавеллі звинувачувати в „макіавелізмі"?

3. Що стало головним політичним підсумком епохи Реформації в Європі?

4. Чи існував „макіавелізм" як соціальне явище ще задовго до самого Н. Маківеллі? Відповідь обґрунтуйте.

5. Яка з концепцій політичної думки здається Вам найбільш обгрунтованою?

Теми рефератів:

1. Макіавелізм як політична доктрина.

Завдання для самостійної роботи:

1. Проблема співвідношення свободи особи та свободи держави в політичних ідеях Платона та Арістотеля.

2. Чи можна звинуватити Ніколо Макіавеллі в “макіавелізмі” ? Обгрунтуйте свою думку.

3. Скласти порівняльну характеристику сучасних західних політичних теорій.

4. Погляди соціалістів-утопістів на політику та державу.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. У чому суть релігійно-містичного погляду на політику та державу? Хто його висунув та обстоював?

2. У чому суть ідеальної держави Платона?

3. За якими ознаками поділяв держави Арістотель?

4. Який вплив на формування первісної політичної думки мала релігія?

5. Що стало головною передумовою раціоналістичного розуміння політичних явищ і подій?

6. Які особливості релігійної політичної думки Середньовіччя?

7. Що сучасний цивілізований світ перейняв від політичних поглядів античного світу?

8. У чому проявився прагматизм політичної концепції Н. Макіавеллі?

9. У чому суть раціоналістичного погляду на державу і політику? Хто є його засновниками?

10. Чи можна Н. Макіавеллі звинувачувати у „макіавелізмі"?

Література:

1. Семків О.І. Політологія. –Л.: 1993, 2 видання Л.: -Світ, 1994. –Розд. 2.

2. Політологія: Підручник. /за ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. –К.: Вища школа, 1998. –С. 42-54.

3. Політологія: Посібник для студентів вузів./за ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. –К.: Вид. центр “Академія”, 1998. –С. 16-45.

4. Берив А.А. Политическая мысль древнегреческой демократии. - М., 1996

5. Фролов Е.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. - Л., 1991.

6. Переломов Л.С. Слово Конфуция. - М., 1992.


5707981831078112.html
5708094465636554.html
    PR.RU™