Еластичність попиту за доходом

Еластичність попиту за доходом – це відсоткова зміна обсягу попиту при зміні на 1% доходу. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом обчислюється за формулою:

,

де ∆І – зміни доходу споживача.

Випадки еластичності попиту за доходом:

1. Якщо ЕІ >0, то товар нормальний, тобто при збільшенні доходу попит на товар зростає.

2. Якщо ЕІ <0, то товар неповноцінний, при збільшення доходу попит скорочується.

3. Якщо ЕІ =0, то товар нейтральний.

Серед нормальних товарів можна виділити товари першої необхідності, для яких 0<ЕІ <1, тобто попит на них зростає повільніше, ніж підвищення доходів та має межу насичення. Для товари другої необхідності, для яких ЕІ >1, тобто попит на них випереджає зростання доходів і тому не має межі насичення.

Концепція цінової еластичності застосовується також до змін пропозиції. Вона характеризує чутливість продавців до зміни ціни на продукцію.

Цінова еластичність пропозиції ­– це відсоткова зміна обсягу пропозиції, яка обумовлена зміною ціни товару.

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції розраховується за формулою:

.

Так само можна розрахуватись лінійна або дугова еластичність. Крива пропозиції має позитивний нахил, тому ЕS завжди є додатковим, зміни цін і обсягів пропозиції відбуваються в одному напрямку.

Випадки еластичності пропозиції:

1. Якщо ЕS >1 – пропозиція еластична, тобто виробники чутливі до зміни ціни, вони мають змогу збільшити обсяги виробництва та мати вигоди від підвищення ціни на товар.

2. Якщо ЕS <1 – пропозиція нееластична, тобто зміна цін не призводить до істотної зміни пропозиції

3. Якщо ЕS=1 – одинична еластичність пропозиції, тобто одновідсоткова зміна ціни призводить до одновідсоткової зміни обсягу пропозиції.

4. Якщо ЕS= 0 – абсолютно нееластична пропозиція, тобто обсяг пропозиції не реагує на зміни ціни.

5. Якщо– абсолютно еластична пропозиція, тобто пропозиція зовсім відсутня, доки ціна не досягне певного рівня, за якою продавці готові продати будь-яку кількість продукції.Приклад графічного вигляду випадків цінової еластичності пропозиції наведено на рис. 5.13.

5.13. Випадки цінової еластичності пропозиції

Досліджуючи еластичність попиту для лінійної функції була виявлена щ наявність двох різних за еластичністю відрізків у кожної кривій, лінійні криви пропозиції не мають цих відрізків.

Основним чинником еластичності пропозиції за ціною є кількість часу, яку має виробник для реагування на конкретну зміну ціни товару. При аналізі впливу часу на еластичність пропозиції економісти розрізняють наступні часові періоди:

1. Найкоротший (миттєвий) ринковий період настільки короткочасний, що виробники не можуть відреагувати на зміни величини попиту та ціни, тобто крива пропозиції буде абсолютно нееластичною.

2. Короткостроковий період – це період часу, протягом якого відбудеться часткова адаптація виробників до зміни ціни. Виробничі потужності залишаються незмінними, але випуск продукції збільшуються за рахунок більш інтенсивного їх використання. При крива пропозиції буде мати додатний нахил. тобто еластичність пропозиції буде вищою, ніж у попередньому випадку.

3. Довгостроковий період ­– це період часу достатній для повної адаптації виробників до зміни ціни. Є можливість змінювати кількість всіх факторів виробництва. Цінова еластичність пропозиції стає високо еластичною, може навіть наближатись до абсолютно еластичної.

Концепція еластичності має численні сфери практичного застосування:

1. При розробці цінової стратегії продавців. Результати діяльності продавців пов’язані з обсягами купівлі-продажу продукції, тому важливо прийняти рішення: яку ціну призначити, щоб отримати найбільший виторг.

Взаємозв’язок зміни загальної виручки в залежності від ступеня еластичності попиту (рис. 5.14) на різних цінових інтервалах дозволяє визначити:

– цінові інтервали, у межах яких зниження ціни веде до зростання загальної виручки, вони відповідають еластичному відрізку кривій попиту;

– цінові інтервали, у межах яких зниження ціни веде до зниження загальної виручки, вони відповідають нееластичному відрізку кривій попиту.

Отже, в інтервалі цін, які відповідають еластичному відрізку кривій попиту – >1– виторг зростає та досягає максимального значення у точці, яка відповідає одиничної еластичності попиту за ціною – >1. Виторг досягає максимального значення при обсяги попиту Q1 за ціною Р1. Зниження ціни товару зменшує виторг тому, що цінові інтервали менш за Р1, відповідають нееластичному відрізку кривій попиту – <1.

2. При виробленні та проведенні податкової політики держави: уведення податків на товари нееластичного попиту приведе до збільшення податкових надходжень у бюджет і навпаки, уведення податків на товари нееластичного попиту може призвести до зменшення податкових надходжень.

3. При визначенні наслідків державного втручання у ціноутворення: у разі відхилення цін від рівноважних величини дефіцитів та надлишків прямо залежать від еластичності попиту та пропозиції. Чим менш еластичними є попит і пропозиція, тим меншими будуть величини дефіциту та надлишку. І навпаки, чим більш еластичними є попит і пропозиція, тим більшими виявляються розміри дефіциту та надлишку.

4. При аналізі і прогнозуванні наслідків зміни ринкових умов. Наприклад, якщо через посуху очікується скорочення пропозиції будь-якого сільськогосподарського продукту на світовому ринку, то для визна­чення впливу цієї події на світову ціну товару можна зобразити криві фактичного попиту та пропозиції, а потім розрахувати їх зміщення і визначити зміну рівноважної ціни.

Теорія еластичності має важливе практичне значення для аналізу і прогнозування цінової стратегії продавців, динаміки ринку, наслідків державної політики регулювання цін та оподаткування.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття «попит» та поясніть дію закону попиту.

2. Охарактеризуйте вплив цінової детермінанти на попит.

3. Нецінові детермінанти попиту, їх вплив на попит (логічне, графічне пояснення).

4. Визначте поняття «пропозиція» та поясніть закон пропозиції.

5. Фактори, що впливають на пропозицію і на величину пропозиції. Дайте логічне і графічне пояснення їх впливу.

6. Поясніть ефект взаємодії попиту та пропозиції.

7. Які наслідки має відхилення від рівноважної ціни.

8. Дайте визначення еластичності попиту за ціною.

9. Дайте визначення точечної еластичності та дугової еластичності.

10. Поясніть, як впливає еластичність попиту на розмір загальної виручки від продажу певної кількості товару.

9. Поняття та порядок розрахунку коефіцієнтів еластичності попиту за доходом.

11. Охарактеризуйте поняття «перехрестна еластичність попиту».

12. Дайте визначення еластичності пропозиції.

13. Як впливає на еластичность пропозиції фактор часу.

Рекомендована література:[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11].5710929468632318.html
5711024794587661.html
    PR.RU™