Первоначальные и производные доказательства

залежності від наявності чи відсутності проміжних носіїв інформації докази можна поділити на первинні та похідні. Первинними є докази, які одержані від того, хто безпосередньо сприймав інформації, яку він відтворює. Первинними особистими доказами є фактичні дані про обставини, які свідок, потерпілий чи обвинувачений сприймали безпосередньо, і про які вони дають показання. Наприклад, свідок розповів під час допиту, що він бачив, як обвинувачений наносив потерпілому побої. Фактичні дані, одержані від такого свідка і зафіксовані у відповідному протоколі допиту, є первинними доказами. Висновок експерта, в якому експерт повідомляє про проведені ним дослідження і фактичні дані, які він безпосередньо одержав, теж будуть

первинними доказами. Первинні докази містить документ, складений особою, яка повідомляє відомі їй обставини.

Похідними особистими доказами визнаються фактичні дані, повідомлені особою, яка сама не спостерігала обставини, про які вона дає показання, а довідалась про них від іншої особи. Якщо, скажімо, свідок повідомив, що сам він не бачив, як обвинувачений бив потерпілого, але йому потерпілий розповів, хто, за яких обставин заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження, то показання такого свідка, в яких він передає те, що почув від потерпілого, містять похідні докази. Таким чином, в розглядуваному випадку один носій інформації сприймав певні обставини, а інший — відтворює. Можливі випадки» коли є певний ланцюг носіїв інформації. Наприклад, потерпілий, який знаходився в лікарні, розповів про обставини заподіяння йому тілесних ушкоджень медичній сестрі, вона повідомила про його розповідь лікаря, а слідчий допитує лікаря і той передає відомості, про які узнав від медсестри.

Похідними доказами є фактичні дані, які містяться в копії документа.

Первинними речовими доказами є предмети, які зазнали певних змін саме в зв'язку із злочином (викрадені речі, знаряддя злочину). Похідними речовими доказами є певні копії, моделі, зліпки слідів, які відтворюють важливі властивості первинного речового доказу, обрис, розмір сліду.

Практичне значення поділу доказів на первинні та похідні в тому, що слідчий, прокурор, суд повинні щодо кожного доказу точно визначити, чи є він первинним або похідним, в разі, коли в розпорядженні слідчого є похідні докази, він повинен знайти відповідні первинні докази. Стосовно показань свідка ст. 68 КПК містить вимогу в усіх випадках, коли свідок повідомляє дані, що базуються на повідомленнях інших осіб (тобто йдеться про похідні докази), допитати таких осіб, інакше кажучи, одержати первинні докази. На наш погляд, така вимога повинна розповсюджуватися і на інші джерела доказів, зокрема на показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, слід також намагатися одержувати оригінали документів, а не їх копії. Разом з тим, вимога закону в усіх випадках допитати осіб, на яких посилається свідок, сформульована необгрунтовано категорично. Дійсно, недопустимо використовувати як докази відомості, джерело яких невідоме, коли, наприклад, свідок повідомляє, що надані ним свідчення він почув від невідомих йому осіб. Але в тих випадках, коли свідок, який сам не спостерігав обставини, про які він дає показання, може назвати конкретну особу, він якої почув про ці обставини, а допитати таку особу неможливо, то після відповідної перевірки такі дані можна вва- жати доказами. Наприклад, особу з тяжкими ушкодженнями було доставлено до лікарні, поранений був у свідомості і розповів лікарям про обставини заподіяння йому ушкоджень, назвав особу, винну в цьому. Під час операції поранений помер. Виникає питання — чи можна буде допитати лікарів щодо обставин, про які їм розповів потерпілий, і використати дані як докази. Ми вважаємо, що таке можливо, адже дані, які повідомлятимуть лікарі під час допиту, можна буде перевірити, з'ясувати, який був стан у потерпілого, чи міг він адекватно сприймати те, що відбувалося.

Похідні докази можуть бути використані для перевірки первинних. Якщо є підстави вважати, що на свідка-очевидця або потерпілого впливали якісь зацікавлені особи, або вони могли забути деякі обставини, і відомо, що про ці обставини вони комусь розповідали, то допит таких осіб, показання яких міститимуть похідні докази, дозволить провести перевірку показань очевидців.

Оцінка похідних доказів потребує врахування особливостей сприйняття, зберігання, переробки, відтворення інформації всіма носіями такої інформації.


5712512811611621.html
5712553180494435.html
    PR.RU™